stupava

Technické služby Stupava,s.r.o. oznamujú, že prevozy zosnulých
( večer, soboty, nedele, sviatky ) sú zabezpečené na čísle: 0918 652 903


O spoločnosti


Spoločnosť bola založená Zakladateľskou listinou spoločnosti zo dňa 9.11.2007 rozhodnutím Mesta Stupava ako jediného zakľadateľa, ktoré schválilo Mestské zastupiteľstvo v Stupave podľa (§ 11 ods. 4 písm. l) zákona o obecnom zriadení dňa 8.11.2007. Jediným spoločníkom spoločnosti je Mesto Stupava, Hlavná 24/1, 90031 Stupava, IČO: 305081. Predmetom podnikania spoločnosti je predovšetkým zabezpečovanie činností pre mesto Stupava vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení.

Orgánmi spoločnosti sú:
  • Valné zhromaždenie – jediný spoločník spoločnosti v mene ktorého koná primátor mesta, alebo ním splnomocnený zástupca
  • konateľ spoločnosti – primátor mesta Mgr. Pavel Slezák
  • dozorná rada – je schvaľovaná mestským zastupiteľstvom
    Ing. Jozef Ukropec - predseda dozornej rady
    Ing. Roman Maroš - podpredseda dozornej rady
    František Lachkovič - tajomník dozornej rady
Spoločnosť zabezpečuje práce a služby vlastným majetkom obstaraným počas existencie spoločnosti a prenajatým majetkom od mesta Stupava na základe nájomných zmlúv.
© 2015 TECHNICKÉ SLUŽBY STUPAVA, s.r.o.